Добитници на подароци во големата промотивна акција на Јогобела од 25.07. до 29.08

37750670_1406743256094086_3744299407151988736_n

Добитници на велосипед:

68065457 Grozdanka Xajkovska
68009075 DARKO MAKSIMOSKI
68082176 Biljana Cvetkovska
68023736 Вelika Naskovska
68083552 EVICA  XAJKOVSKA-JANKOSKA
68030340 DANIEL MONEVSKI
68068916 VELIKA CACANOSKA
68029116 Darko Pavlov
68030820 DONKA FILIPOVA
68068991 TONI ANGELOVSKI

Добитници на чадор:

68031187 Radica Gugutalieva
68057169 Qenka Nikoloska
68000398 Сakip Јajoski
68018126 @ivko Bogojeski
68059926 Envir Jahovi}
68035983 VERA TA{EVSKA
68018074 Ivana Pavloska
68059576 MAJA LEFKOVA
68020669 ANA TEMELKOVA
68000203 RAMADAN ALIJOSKI
68025695 Albina Mu^a
68015015 Katerina Nikolovska
68000426 Нexad Кurtagik
68036109 Antonija Karajovanova
68032191 Romeo Sekulovski
68010090 Emilija Mueller
68009056 JELENA KOSTI]
68060468 ZORICA  KARAMARKOVA
68047615 ESAT [AKIROVSKI
68011532 Slavka Krsteva

 

Добитници на торба за разладување:

68008207 BLAGICA OVNARSKA
68005553 Марија Камчева
68088464 Aco Milkovski
68000148 JOVANKA ON^EVSKA
68001187 Danica Dim~evska
68029378 SOWA FILIPOVSKA
68053241 Goce Nikolov
68064134 Petrana Slaveva
68023637 stojanovska biljana
68023912 IVANA SRBINOVSKA
68013280 GABRIELA BO[ESKA
68023191 Aleksandra Trendafilova
68011080 LEN^A DRASKA^EVA
68047105 sa[o ristov
68044158 ksenija krezovi}
68044890 ice LAVROVSKI
68081036 Ivana Ratku{inoska
68005894 BLAGOJKA KOSTADINOVA
68007599 VESNA NESTOROVA
68008657 Vesna Velkova
68050329 LILJANA STOJANOVA
68026561 Mirjana Avramovska
68000245 @aklina ^ervenkova
68005785 KATERINA HAXI-VELKOVA SANEVA
68005802 MARIJA SPASOVSKA
68008973 Katerina Smiqevska-Mitrevska
68015352 Stojanka Golubovi}
68020536 olgica minova
68023830 Qubica Guleva
68026515 Verica Stojanovska
68029316 ALEKSANDRA ILIEVSKA
68037458 MARIJA LOZAN^E-BOGDANOVSKA
68040451 Elena Hristovska
68045169 Goran Bureski
68067348 VALENTINA KRSTEVA
68068915 NADA ZMEJKOVA
68007634 Silvana Miti}
68020226 Slobodan~o Petru{ev
68011576 Valentina Trajkovska
68017279 ALEKSANDRA SAVOVA
68020788 RAKIP AMEDOV
68002500 QUBICA NAKOVA
68007195 ISMETA BAJRAMOVA
68009537 MARJANчO ILIJEV
68020615 Karolina Gigevska
68035978 Tatиjana Stojчevska
68020496 Vesna Saraginova
68015498 Trendavila Mojsova
68025902 zorka todorovska
68011461 ADRIJANA MILANOVSKA
68036082 MARIJA STOJANOSKA PETKOVSKI
68060647 AMER ZEJNOSKI
68026203 SAVA NASEVSKA
68005018 Nikolinka Dimkova
68006892 Grozdanka An~evska
68059214 ZDRAVKA MICOVA
68030080 IVANA \OR\IEVA
68023084 Sne`ana Stojanovska
68009769 TATJANA STANKOVI]
68031803 Biljana Trajanovska
68050104 SEVDA ATANASOVI]
68001289 PETRE TANUROV
68023871 Sawa Mladenovska
68006844 SLAVICA BO@INOVA
68007131 NIGAR ISMAIL
68007395 DRAGICA NACEVA
68060083 EKREM MIFTAROF
68064808 Sne`ana Aleksijevska
68014423 EVICA KOSTOVA
68027015 OLIVERA [ULEVA

Коментари