Вработувања

Образование
Странски јазици (самооценување):
Компјутерски вештини (самооценување):