• Подигање на нов насад со круша на површина од 9 ха.
  • Подигање на нов насад со фстак на површина од  1 ха.-тест што доколку се покаже фстакот како успешен на овие простори се размислува за садење на поголеми површини со него.