Контакт

Контактирај

Генерален извршен директор

Јованче Ѓошевски

Контактирај

Финансов директор

Елена Караманова

Контактирај

Комерцијален директор

Горан Арсовски

Контактирај

Административно технички Директор

Стојанче Тодороски

Контактирај

Менаџер на маркети

Горан Камчев

Контактирај

Сектор Комерција

Никола Митушев

Контактирај

Ирена Петровска

Контактирај

Александра Ќулумова

Контактирај

Вишња Крлева

Контактирај

Стефан Јовановски

Контактирај

Ѓоре Арсовски

Контактирај

Елена Т. Трипчева

Контактирај

Сара Митковска

Контактирај

Љупка Костова

Контактирај

ИТ Сектор

Стефан Ќулумов

Контактирај

Борче Велков

Контактирај

Материјално сметководство

Гордана Танчева

Контактирај

Правна служба

Пандорка Николовска

Контактирај

Магацин

Дејан Грчев

Контактирај

Дирекција

+389 43226990