Контакт

Контактирај

Генерален извршен директор

Јованче Ѓошевски

Контактирај

Финансов директор

Елена Караманова

Контактирај

Комерцијален директор

Горан Арсовски

Контактирај

Административно технички Директор

Стојанче Тодороски

Контактирај

Раководител на видео надзор и одржување на тех. и комп. опрема

Горан Камчев

Контактирај

Менаџер на маркети

Невенка Масевска

Контактирај

Сектор Комерција

Никола Митушев

Контактирај

Ирена Петровска

Контактирај

Александра Ќулумова

Контактирај

Вишња Крлева

Контактирај

Стефан Јовановски

Контактирај

Ѓоре Арсовски

Контактирај

Раководител на големопродажба

Снежана Шупевска

Контактирај

Сектор Маркетинг

Розета Шупевска

Контактирај

Елена Т. Трипчева

Контактирај

Гордана Ѓошевска

Контактирај

Сара Митковска

Контактирај

Љупка Костова

Контактирај

ИТ Сектор

Стефан Ќулумов

Контактирај

Борче Велков

Контактирај

Материјално сметководство

Гордана Танчева

Контактирај

Правна служба

Пандорка Николовска

Контактирај

Магацин

Дејан Грчев

Контактирај

Дирекција

+389 43226990