Контакт

Контактирај

Генерален извршен директор

Јованче Ѓошевски

Контактирај

Финансов директор

Елена Караманова

elena@zito.com.mk
Контактирај

Комерцијален директор

Горан Арсовски

goran@zito.com.mk
Контактирај

Административно технички Директор

Стојанче Тодороски

stojance@zito.com.mk
Контактирај

Менаџер на маркети

Горан Камчев

gorankamcev@zito.com.mk
Контактирај

Сектор Комерција

Никола Митушев

nikola@zito.com.mk
Контактирај

Ирена Петровска

petrovska@zito.com.mk
Контактирај

Александра Ќулумова

aleksandra@zito.com.mk
Контактирај

Вишња Крлева

visna@zito.com.mk
Контактирај

Стефан Јовановски

stefan@zito.com.mk
Контактирај

Раководител на големопродажба

Снежана Шупевска

snezana@zito.com.mk
Контактирај

Сектор Маркетинг

Розета Шупевска

rozeta@zito.com.mk
Контактирај

Елена Т. Трипчева

elena.t@zito.com.mk
Контактирај

Гордана Ѓошевска

goca@zito.com.mk
Контактирај

Сара Митковска

mitkovska.s@zito.com.mk
Контактирај

ИТ Сектор

Стефан Ќулумов

kjulumov.s@zito.com.mk
Контактирај

Материјално сметководство

Гордана Танчева

gordana@zito.com.mk
Контактирај

Правна служба

Пандорка Николовска

pandorka@zito.com.mk
Контактирај

Магацин

Дејан Грчев

grcev@zito.com.mk
Контактирај

Дирекција

Info@zito.com.mk +389 43226990